ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Kynologie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Student studijního programu získá poznatky, vědomosti a kompetence využitelné základních oblastech tvorby a ochrany složek životního prostředí v kontextu udržitelného růstu a udržitelného rozvoje.

  • má znalosti o multikauzalitě a variabilitě antropogenní činnosti člověka a jeho dopadech na biodiverzitu a životní prostředí,
  • dokáže definovat základní problémy životního prostředí a určovat priority jejího řešení a možnosti efektivního a šetrného působení člověka v životním prostředí,
  • je kompetentní pracovat v prostředí právních subjektů, podnikat a aktivně působit při definování environmentálních aspektů a vlivu procesů, jejích vstupu, probíhajících činnosti a výstupů, včetně neupotřebitelných zbytků produktu a jejich likvidace,
  • získá i kompetence pro environmentální rozhodování orientované na změnu vzorce spotřeby, environmentální vhodné výroby a produkty, tvorbu a řízení programu realizace stanovené environmentální politiky subjektu implementace a udržování základních systému environmentálního řízení, poradenskou a konzultační činnost ve vybraných oblastech environmentálního managementu, praktické činnosti zvyšování environmentálního vzdělávání, povědomí a zvyšování angažovanosti obyvatelů i zaměstnanců jako i ovlivňování, formování a stimulace veřejného mínění v rámci environmetálního chování,
  • může se uplatnit na úrovních základního a středního managementu v orgánech státní správy samosprávy, třetího sektorů jako i ve výrobních i nevýrobních organizací při implementování nástrojů environmentální politiky a environmentálního managementu,
  • může se uplatnit při spolupráci s institucemi a orgány národních a mezinárodních institucí a organizací,
  • díky specializaci se absolventi také mohou uplatnit jako psovodi u Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie nebo Horské služby. Dále také jako psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, aj.).

Stručná charakteristika předmětu

Cílem předmětu chemie je prohloubit si používání osvojených základních pojmů a zákonů ze všeobecné chemie a získat základní poznatky o prvcích a sloučeninách. Studenti si během studia předmětu osvojí základní pojmy z organické chemie nebo základní principy chemických reakcí probíhající v živých organismech. Cílem je pochopení možného negativního ovlivňování těchto chemických reakcí cizorodými chemickými látkami jako i jinými faktory (záření, teplota a jiné). Zároveň si osvojí základní principy analytických metod používané v analytické chemii.
Seminář k bakalářské práci II je určený na podporu vykonání státní závěrečné zkoušky. Cílem je rekapitulace nosných témat předmětů bakalářské zkoušky. Součásti je i příprava na zpracování a vyhodnocení získaných podkladů k tématu bakalářské práce jako i příprava obhajoby bakalářské práce.
Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat, syntetizovat a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti, které se týkají biologických zákonitostí chovu psů. Zprostředkovat studentům získání hlubších znalostí o výživě zvířat, o systémech hodnocení krmiv, o použití krmných aditiv, o dietetice zvířat, o metabolických poruchách, o zásadách experimentů se zvířaty. Poskytnout znalosti o ekonomicky efektivní technice krmení. Pozornost je věnována ekologickým aspektům, vlivu výživy na zdravotní stav zvířat, na jejich plodnost, životní pohodu i na kvalitu potravin živočišného původu. Student se má naučit o otázkách výživy a krmení zvířat kvalifikovaně přemýšlet a rozhodovat.
Cílem vyučování cizího jazyka je připravit studenty na zvládnutí základu uvedeného jazyka. Rozvíjet komunikativní kompetence studentů v těchto oblastech: domluvit se v běžných situacích, osvojení gramatiky a slovní zásoby, vést jednoduchý rozhovor o věcech každodenního života, nácvik porozumění poslouchaného textu a rozumět jednoduššímu cizojazyčnému projevu. Dále čtení vybraných běžných textů. Osvojení si základu jazyka v rámci daných tematických okruhů. Cílem je dosáhnutí stupně B2.
Cizorodé látky jsou nepřirozenou složkou životního prostředí, zdroje jejich původu jsou rozmanité. Cílem předmětu je objasnit místa jejich vzniku, vzájemné vazby ve vztahu ke globálním problémům a možnostem snižování jejich produkce. Analyzujeme rizika a způsoby eliminace tak, abychom zamezili jejich možné vstupy do řetězců.
Cílem předmětů je podat fundované informace o technologických procesech v průmyslu, energetice, v dopravě a ostatních odvětvích. Podobně poskytnout a zhodnotit zemědělskou výrobu, její používaní i negativní důsledky na krajinu. Naučit se poznávat způsoby sanace a normy škodlivin.
Student se seznámí s účelem a důvody zavádění systému environmentálního managementu podle schématu Emas. Pochopí strukturu tohoto systému a osvojí si jednotlivé systémové prvky ve smyslu příslušné legislativy. Získá praktické zkušenosti z realizace úvodního environmentálního přezkoumání a toto dokáže řídit a neustále zlepšovat v relacích trvale udržitelného rozvoje v rámci těchto systémů.
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické vědomosti v oblasti environmentální politiky, jejich nástrojů. Dále budou studenti seznámeni s mezinárodními dokumenty, které se týkají ochrany životního prostředí s osobním zřetelem na realizaci environmetální politiky na úrovni výrobních organizací, regionální a místní úrovni. Nástroje environmentální politiky vytváří v závislosti od konkrétních podmínek trhu prostor na individuální rozhodování subjektů, což při jasně stanovených podmínkách a pravidlech vede k efektivnější alokaci zdrojů a dodatečným možnostem zlepšování kvality životního prostředí.
Student získá znalosti o vlivu výrobků a technologií na globální a lokální životní prostředí. Pochopí základní principy hodnocení environmentální vlastnosti strojírenských výrobků a podmínky značení environmentálně vhodných výrobků. Seznámí se s platnou legislativou, týkající se hodnocení a označování výrobků, technologií a služeb. Pochopí principy metod pro hodnocení technologií. V praktické části předmětu se ověří teoretické vědomosti na praktických příkladech posuzování zadaných výrobků.
Cílem předmětu je blíže obeznámit studenty s filozofickými, psychologickými, pedagogickými, právními a přírodovědeckými aspekty environmetální problematiky v kontextu environmentální edukace. Zprostředkovat posluchačům problematiku tak, aby si vytvořili co možná nejkomplexnější a nejucelenější pohled na environmentální problematiku přes identifikaci jejich jednotlivých aspektů. Obeznámit studenty s ekologickým a environmentálním vzděláváním a výchovou na různých stupních školní a mimo školní výchovy. Komplexní environmentální výchova sleduje základy ekofilozofie, dynamický rozvoj osobnosti člověka, přeměnu hodnot a postoj k environmentální problematice, tvorbu aktivizujících metod ve školní, a mimo školní, výchově a vzdělávání, rozvoj didaktických metod a široké environmetální informovanosti.
Etologie psů se zabývá životními projevy a chováním psa jednotlivých věkových kategorií psů, analyzuje jejich chování v období ontogeneze a v různých podmínkách chovu a z pohledu i jejich vzájemného vztahu s člověkem, sociální cítění, hierarchie a komunikace. Hlavním cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů z oblasti chování psů a naučit studenty aplikovat tyto poznatky, stejně jako biologické zákonitosti a interakce mezi psem a člověkem, při využívání psů pro pracovní a sportovní účely. Naplnění dílčích cílů studia předmětu povede k tomu, že práce s psem bude efektivní a bezpečná.
Předmět zahrnuje výklad základních pojmů, definicí a principů krajinné ekologie. Pozornost je věnovaná klasifikaci a hodnocení prostorové struktury krajiny, procesům fungování a dynamiky krajiny, jakož i přírodním krajinotvorným procesům a úloze člověka ve vývoji krajiny. Součástí předmětu je přehled o používaných výzkumných metodách hodnoticích krajinu.
Cílem předmětu je regionálně geografická analýza hospodářského využívání území ČR. Důraz je kladen na důležité termíny a definice z oblasti hospodářství, hospodářské geografie a hospodářských systémů. Studenti se podrobně seznámí s hospodářstvím ČR a s jeho historickým vývojem, současným stavem a prostorovými rozdíly ve speciálním sektorovém pohledu.
Cílem předmětu je získání vědomostí o základních principech monitorování systému ochrany životního prostředí a fyzikálně-chemických procesů v různých médiích životního prostředí.
Jedním z předpokladů úspěšnosti je efektivní a rychlé zpracování informací. Tento proces se dnes neobejde bez využití výpočetní techniky. Cílem předmětu je poskytnout ucelený a kompletní přehled o rozvoji a souvislostech informačních technologií, informačních a komunikačních systémů a rozšíření znalostí využití textového editoru, tabulkového kalkulátoru.
Cílem předmětu je i získat znalosti z diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Pochopit principy řešení soustav lineárních rovnic pomocí matic a determinantů. Pochopit principy a metody řešení určitých integrálů a jejich aplikací.
Cílem předmětu je seznámit studenty s výběrem správného plemene, jedince k danému výcviku. S metodikou výcviku při výkonu zvířat. Vysvětlení správných nácvikových metod a také správným metodickým postupům při práci se zvířaty. Seznámení s odměňovací technikou při výcviku.
Základy morfologie a fyziologie zvířat je obor, který poskytne studentům ucelený pohled na živý organismus. Cílem předmětu je seznámit studenty s fyziologickými a morfologickými pochody ve vnitřním prostředí zvířete a člověka.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy environmentální ekonomiky, naučit se orientovat v tržních a netržních cenách přírodních zdrojů a bohatství. Zprostředkovat používání různých metod oceňování přírodních zdrojů a bohatství.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odpadového hospodářství v ČR, z koncepcí odpadové hospodářství, způsoby nakládaní s odpady, ekonomickými nástroji odpadového hospodářství. Po absolvování předmětu získá student dodatečné teoretické poznatky potřebné pro řízení odpadového hospodářství a vypracovávání programu odpadového hospodářství pro podnikové subjekty. V předmětu se také studenti seznámí s vybranými recyklačními technologiemi, dále pochopí jejích podstatu a význam.
Student se obeznámí s platnou legislativou a metodikou posuzování záměru na realizaci činnosti. Naučí se strukturu procesu posuzování a zvládne jednotlivé kroky tohoto procesu od předložení záměru až po závěrečné stanovisko realizaci včetně zásad strategického environmentálního hodnocení.
Cílem předmětu je podat ucelenou informaci o chovu a výcviku pracovních, služebních, loveckých, sportovních a společenských plemen psů, o organizaci chovu psů a výstavnictví v ČR i ve světě. Student se orientuje ve všech základních směrech kynologické činnosti. Je schopný samostatné chovatelské práce, dokáže pečovat o zdraví psa, vychovávat psa a vést jeho výcvik. Je schopný získané informace předávat svému okolí a posouvat kynologii kupředu.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou právní úpravy týkající se jednotlivých složek životního prostředí, výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostřední a správního práva, dále pak mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, vybraných mezinárodních smluv, které souvisí s ochranou složek prostředí, ekosystémů, hospodaření s odpady a úpravou zodpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými pro životní prostředí.
Cílem předmětu je seznámit studenty v obecné rovině s osobnostními typy jedince, s novými poznatky o vedení lidí, budou představeny různé teoretické přístupy k chápání principů vůdcovství a vedení lidí, důraz bude kladen na vysvětlení komplexnějších modelů vůdcovství.
Cílem semináře je metodické usměrňování psaní bakalářské práce do podoby uceleného projektu odpovídajícího požadavkům daného stupně studia. Pro psaní kvalitní bakalářské práce je potřebné zvládnout základní metodické znalosti o tvorbě bakalářské kvalifikační práce. Student musí být schopný samostatně pracovat, na přiměřené odborné úrovní, zpracovat zvolené téma, kriticky hodnotit danou tématiku, pracovat s odbornou literaturou jako i využívat odbornou terminologii, principy citace, parafrázování a práci s bibliografickými odkazy.
Cílem je seznámení studenta s elementárními pojmy popisné statistiky, se základy počtu pravděpodobností a s principy matematické statistiky. Studenti budou seznámení se standardně používanými statistickými metodami a postupy. Získají informace o jejích účelech, principech, podmínkách použitelnosti a způsobu interpretace výsledků.
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy trvale udržitelného rozvoje, o potřebě přeorientovat strategické rozhodnutí na odpovědnost o životní prostředí. Východiskem pro teorii udržitelného rozvoje je vysvětlení zatížení životního prostředí antropogenní činnosti a související civilizační konflikt. Seznámení se s Agendou 21, indikátory trvalé udržitelnosti podle komise OSN pro UR a indikátory udržitelnosti podle OECD.
Všeobecná ekologie zobecňuje ekologické jevy bez ohledu na systematickou příslušnost živých organismů. Cílem předmětu je uvést studenty do studia ekologie přes charakteristiku prostředí, ve kterých organismy žijí. Zároveň budou studentovi objasněny ekonomické faktory, které podmiňují rozšíření organismu na zemském povrchu. Dále se seznámí s charakteristikou vzájemných vztahů organismů v populaci a společenstvích, jako i jejích evolucí. Organismy a jejích prostředí vyváří neoddělitelné biosystémy. Součást kurz je i úvod do studia struktury a funkcí ekosystému.
Cílem předmětu je získat znalosti o významu vztahů a komunikace mezi organizacemi státní správy, samosprávy, mimovládních organizací a podnikatelských subjektů s veřejností. Pochopit principy komunikace a vedení lidí. Získat přehled o fungování mechanismu komunikace veřejnosti v rámci uplatňování právních nástrojů s těžištěm zabezpečování plnění požadavků aktivní účastí veřejnosti s aktivním přístupem povinných subjektů.
Cílem předmětu je seznámit studenty v obecné rovině s péčí o svěřené zvíře, s jeho ustájením, ošetřením, krmením, biorytmus psa. Seznámit studenty s potřebou zajistit zvířeti vhodnou technologií ustájení, snadnou orientaci při vstupu k vyhrazenému místu k odpočinku, pohodlí zvířat.
Předmět je vstupem do studia environmentálně orientovaných předmětů. Poskytuje základní znalosti environmentalistiky jako i interdisciplinární nauky o životním prostředí. Studenti se seznámí se základními pojmy týkajících se životního prostředí, jeho složek a faktorů. Naučí se chápat vzájemné souvislosti mezi hospodářskou činností, zdroji znečistění a kvalitou životního prostředí.
Cílem předmětu je seznámit studenty co je to management, předmět managementu a jeho vývoj, přínos jednotlivých zemí a národů na vznik managementu, kořeny managementu ve vojenských a náboženských organizacích, klasifikace škol managementu, předklasický management, klasický management, behavioristický management, baťovský management, moderní management, empirický management, americký, evropský, asijský management. Základní funkce managementu, plánování, organizování, vedení a kontrola.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, kategoriemi a problémy práva s tím, že z nich vybírá ty nejdůležitější, hlavně všeobecné problémy, které jsou společné pro více odvětví práva, ale i ekonomické a politické vědy. Studentovi tak umožní, aby při jeho budoucím studiu jednotlivých právních, ekonomických i politických odvětví, které se promítají do jednotlivých studijních programů a ty pak dále do jednotlivých studijních předmětů, pochopit vzájemné systémové souvislosti a vazby. Tím umožní pochopení významů práva a jeho místo v životě člověka a společnosti.
Sending...