ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

Magisterský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Kynologie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu ovládá systém progresivního řízení, rozhodování, koordinování a kontroly zdrojů, procesů a vztahů organizací zaměřených na řešení environmentálních problémů, na tvorbu a ochranu životního prostředí v podmínkách formovaní udržitelného rozvoje společnosti.

Získá znalosti z oblasti genetiky, zootechniky, etologie, veterinářství. Dále se student bude orientovat ve všech základních směrech kynologické činnosti, managementu chovu a veterinářství.

  • pozná a využívá systémy environmentálního managementu a environmentálního auditu, vyplývající z celosvětových uznávaných dokumentů,
  • podporuje rozvoj konstruktivního životního stylu obyvatelů, má znalosti o mechanizmech působení na veřejné mínění obyvatel a ovládá nástroje na usměrňování různých cílových skupin,
  • tvoří a aplikuje vzdělávací a tréninkové programy, dokáže simulovat, tvarovat a modelovat virtuální mechanismy chování přírodních a humánních systémů a dopad harmonického, nebo disharmonického (patologického) působení na životní prostředí, pozná metody identifikace, diagnostikování a řízení jednotlivců a cílových skupin. Koordinuje činnost zainteresovaných složek při řešení problémů životního prostředí na regionální a lokální úrovni.

Absolvent najde uplatnění v organizacích a institucích, které realizují environmentální politiku a v právních subjektech podnikání, kde je připravený na práci na různých úrovních managementu v oblasti výroby a marketingu v rovině environmentální a ekonomické, ale i v organizacích zabezpečujících konzultační a informační služby, a podobně. Získané znalosti a zručnosti bude moci uplatnit také v administrativním aparátu státní a veřejné správy a samosprávy, mezinárodních institucích působících v České republice, jako i v zahraničí, ve vzdělávacích zařízeních a v organizacích zabezpečujících technickou infrastrukturu.

Díky specializaci se absolventi také mohou uplatnit jako psovodi u Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie nebo Horské služby. Dále také jako psovodi soukromých bezpečnostních agentur, psovodi specialisté, cvičitelé zvířat, chovatelé zvířat, pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata, pracovníci v záchranných stanicích pro divoká zvířata, aj.).

Stručná charakteristika předmětu

V rámci předmětu se naučí tyto aplikovat při akreditaci certifikačních orgánů, certifikační systémy environmentálního managementu podle ISO 14001, jako i při akreditaci environmentálních ověřovatelů pro environmentální management podle schématu EMAS II, resp. schématu EMAS III. Zvládnou také metodický postup certifikace environmentálních manažerských systémů a audit, jako základný nástroj posuzování shody při akreditaci, resp. certifikaci podle metodických směrnic České národní akreditační služby.
Studenti se seznámí s předmětem, účelem a cíly procesů akreditace a certifikace ve všeobecné rovině, které se vykonávají na základe mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel, uvedených v normách radu STN EN 45000 a příslušných předpis ISO/IEC. V rámci předmětu se naučí tyto aplikovat při akreditaci orgánů  certifikující osoby a orgánů certifikující produkty. Také se seznámí s notifikací jako nástrojem posuzování shody.
Diplomový seminář je určený na podporu diplomové práce. Představuje sběr a získávání podkladů k dané tématice, hodnocení současného stavu řešeného problému, úvahy, zásady a principy řešení dané problematiky.
Diplomový seminář II. je určený na podporu vykonání státní závěrečné zkoušky. Cílem je rekapitulace nosných témat předmětů diplomové zkoušky, a příprava na zpracování získaných podkladů k tématu diplomové práce.
Cílem předmětu je obeznámit studenty s vývojem vzájemného ovlivňování ekonomiky a životního prostředí. Rozebrat vztahy mezi ekonomickými a environmentálními zájmy podniků. Vysvětlit ekonomické strategie při řešení problémů životního prostředí. Obeznámit studenty se zabezpečením ochrany a tvorby životního prostředí ze strany státu.
Student se seznámí s účelem a důvody zavádění systémů environmentálního managementu podle schématu EMAS. Pochopí strukturu tohoto systému a ozřejmí si jednotlivé systémové prvky v smyslu příslušné legislativy. Získá praktické zkušenosti z realizace úvodního environmentálního přezkoumání a tyto dokáže řídit a neustále zlepšovat v intencích trvale udržitelného rozvoje v rámci těchto systémů.
Předmět je orientovaný do oblasti teoreticko-metodických aspektů managementu životního prostředí v integrovaném manažerském systému spolu s managementem kvality a bezpečnosti. Studenti si osvojí algoritmus a procesní přístup při projektovaní, implementaci, udržování a autorizaci integrovaného manažerského systému, s využitím standardizovaných postupů podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001. Zvládnou klíčové prvky jednotlivých manažerských systémů v Demingovém cyklu a jejich integraci pro společnou politiku a strategii managementu podnikových rizik. Naučí se také připravovat základní dokumentaci pro IMS, která je příručka systému.
Předmět je zaměřený na zprostředkování poznatků o možnosti využití marketingových přístupů pro zvýšení odbytu environmentálních a environmentálně vhodných produktů. Prezentuje specifika chování subjektů trhu ve vazbě na životní prostředí a možnosti jejich ovlivňování prostřednictvím použití marketingových nástrojů.
Záměrem předmětu je seznámit studenta s nástroji environmentální politiky jako i  s mezinárodními dokumenty, které se ochrany životního prostředí týkají s osobním zřetelem na tvorbu a realizace environmentální politiky na úrovni výrobních organizací jako i na regionální a místní úrovni.
Etologie psů se zabývá životními projevy a chováním psa jednotlivých věkových kategorií psů, analyzuje jejich chování v období ontogeneze a v různých podmínkách chovu a z pohledu i jejich vzájemného vztahu s člověkem, sociální cítění, hierarchie a komunikace. Hlavním cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů z oblasti chování psů a naučit studenty aplikovat tyto poznatky, stejně jako biologické zákonitosti a interakce mezi psem a člověkem, při využívání psů pro pracovní a sportovní účely. Naplnění dílčích cílů studia předmětu povede k tomu, že práce s psem bude efektivní a bezpečná.
Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a pochopení principů a procesů genetiky, genetické variability a funkcí genů. Získat znalosti základních metod a technik molekulární genetiky a jejich aplikací u živočichů. Získat intelektuálních dovedností podporující implementaci genetiky a genomiky do inovací biotechnologických postupů a metod šlechtění. Podpořit rozvoj samostatné tvůrčí práce.
Cílem předmětu je charakterizovat (definovat) kvalitu života, poukázat na komplexnost tohoto pojmu, kterým se rozumí životní úroveň vyjádřená způsobem života, životním stylem a životními podmínkami. Cílem je také stanovit základní ukazovatele, které by vhodně charakterizovali jednotlivé oblasti (dimenze) kvality života - environmentální, ekonomickou, sociální, demografickou, vzdělanostně-informační, bezpečnostní. Současně je cílem prostřednictvím analýzy vícerých indikátorů kvality života prezentovat prostorové rozdíly v kvalitě života v České republice.
Předmět je zaměřený na analýzu způsobů a možností hospodářského (ekonomického) využívaní území člověkem, při čem je důraz kladený na hodnocení vlivů (pozitivních, negativních) hospodářské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. Z hlediska charakteru konečných výsledků činností jednotlivých podniků a organizací se hodnocení vlivů hospodářství na jednotlivé složky životního prostředí posuzuje odděleně pro výrobní a nevýrobní odvětví. Současně budou pro jednotlivé odvětví hospodářství analyzované možnosti snížení resp. eliminace negativních vlivů na životní prostředí ve smyslu zásad trvale udržitelného rozvoje.
Předmět dává přehled o informačních a databázových systémech environmentalistiky, stručně se zaměřuje na specifickou terminologii a na vznik a vývoj GIS. Důraz je kladený na grafickou a atributovou složku GIS, na operace s jednotlivými typy dát a na konverze údajů. Získané poznatky o databázových systémech, vektorové a rastrové grafice vyústí do návrhu projektu GIS a do způsobů prezentace (vizualizaci dat).
V rámci výuky předmětu bude studentům poskytnutý přehled nejdůležitějších všeobecných institutů práva životního prostředí, přehled relevantních norem mezinárodního a evropského práva v oblasti životného prostředí a také speciálních odvětví práva životního prostředí podle jednotlivých tematických oblastí úpravy práva životního prostředí. Studenti by měli získat schopnosti pracovat s právními texty a aplikovat je v společenské praxi. V rámci předmětu budou poskytnuty informace o právních nástrojích s těžištěm zabezpečování plnění požadavků aktivní účastí veřejnosti a aktivním přístupem povinných subjektů.
Podmínkou efektivního fungovaní podnikové a veřejné sféry je osvojení si moderního managementu. Klíčovým faktorem efektivního fungování všech organizací jsou kvalifikovaní manažeři. Ti musí mít potřebné vědomosti, zkušenosti a schopnosti, aby uměli efektivně vykonávat manažerské činnosti.
Předmět je zaměřený na získání základních informací o systému hodnocení a řízení rizik ve smysly zákona o průmyslných haváriích,  ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích, jako i jiných právních předpisů.
Cílem předmětu je podat základní teoretický přehled o managementu a marketingu v chovu psů. Významněji bude předmět zaměřen na strategické analýzy, metody řízení, rozhodování, motivování a marketingové komunikace. Seznámit studenty s teoretickou výbavou manažera a s psychologickými poznatky využitelnými v práci manažera, řídícího pracovníka, podnikatele. Osvojit si konkrétní dovednosti a sociální kompetence vedoucího pracovníka.
V teoretické rovině sleduje předmět dva hlavní cíle. Prvním cílem je seznámit studenty se základními pojmy zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva, metodami a technikami hodnocení procesů zdravotního stavu obyvatelstva – chorobnosti a úmrtnosti. Druhým cílem je obeznámit studenty s nejnovějšími standardy a legislativní normou z oblasti posuzování vlivů na zdraví obyvatelstva, metodami hodnocení zdravotních rizik ve smyslu identifikace a klasifikace rizik a faktorů zdravotného stavu obyvatelstva. V empirické rovině je důraz kladený na identifikaci rozdílů ve zdravotním stavu obyvatelstva jednotlivých regionů České republiky jako i na hodnocení zdravotních rizik a faktorů zdravotného stavu obyvatelstva ve vybraných regionech České republiky.
Projektový management  je zaměřený na filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažený v požadovaném čase, s určenými náklady a v požadované kvalitě. Při formulování projektu a aplikaci metod projektového managementu je potřebné respektovat konkrétní specifika organizace a projekt, musí mít jasně stanovené konkrétní cíle,  definovanou strategii, zdroje a náklady potřebné na realizaci projektu. Předmět je zaměřený na soubor principů, metod a technik, které se používají k efektivnímu plánování a při kontrole prací na projektu.
Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studenta orientovat se v aktuálních společenských problémech, pochopit vzájemné souvislosti vědních oborů a aktuální význam a funkci sociologie a sociální psychologie. Seznámit studenty se základními problémy, pojmy, metodami, s jejich využitím v teorii a praxi.
Výuka se zaměřuje na získávání poznatků o veřejné správě, o její organizační výstavbě a činnosti, při čem se důraz klade na výuku forem činnosti veřejné správy, které se v praxi  uplatňují v různých oblastech veřejné správy. Hlavně se zaměřuje na vztah veřejné správy  k právnickým a fyzickým osobám v rámci kontroly a odvození jejich právní odpovědnosti, na administrativněprávní úpravu postavení fyzických a právnických osob, právní prostředky ochrany osob před nezákonnou činností veřejné správy a na evropské správní právo.
Předmět je zaměřený na získání základných informací o technologiích používaných na eliminaci škodlivých emisí všech skupenství do prostředí. Technologie úpravy vod pro různé použití. Odvázaní OV – stokování, metody a procesy čištění OV, typy ČOV. Zdroje škodlivin vypouštěných do ovzduší a metody jejich odlučování. Principy a zařízení na  odlučování plynných a tuhých škodlivin, aerosolů. Metody recyklace a zneškodňování tuhých odpadů. Skládkování, spalování a pyrolýza tuhých odpadů. Biochemické metody zneškodňování tuhých odpadů – kompostování, metanizace a  nové trendy v technologiích na ochranu životního prostředí.
Získat potřebné informace o složitých vztazích mezi biologicky citlivě reagujícím organismem zvířete na různé technologické systémy chovu. Patologické procesy poškozující organismus. Předmět tak doplňuje a syntetizuje určité znalosti z morfologie, fyziologie a veterinářství, vyúsťující do jejich praktické využitelnosti a aplikace v chovatelské praxi. Studenti budou seznámeni s dopady zdravotních poruch a rizik ve vztahu k člověku.
Cílem předmětu je podat ucelenou informaci o chovu a výcviku psů. Student se orientuje ve všech základních směrech kynologické činnosti. S metodikou výcviku při výkonu zvířat. Vysvětlení správných nácvikových metod a technik. Je schopný získané informace předávat svému okolí.
Cílem studia předmětu je posluchačům poskytnout souhrnné informace o biologických zákonitostech a metodách šlechtění využívaných v chovu. Významná část studia předmětu je zaměřena na seznámení posluchačů se základními principy plemenářské práce v chovu. Nosnými prvky výuky jsou informace o domestikaci a taxonomii psů, základech morfologických a fyziologických vlastností.
Sending...