MBA - Digitální platformy pro business model

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Digitální platformy pro business model

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Digital platform for business model. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Toto studium je určeno všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, kteří se chtějí pro své okolí stát leadery vývoje podniku i společnosti. Naše společnost právě zahajuje digitalizaci technologií, vstupujeme do éry nanomateriálů, manažeři zahajují digitalizaci podniků, robotizaci a instalaci umělé inteligence. Každý vedoucí pracovník a specialista si proto co nejdříve potřebuje rozšířit znalosti o zcela nové disciplíny. Toto studium Vám bude oporou a vybuduje Vám konkurenční výhodu na trhu práce. Pomůže Vám převést Váš podnik do technologií třetího tisíciletí. K tomu potřebujete vědět, kam vývoj směřuje a kam máte své spolupracovníky vést. Ve své firmě, pro své spolupracovníky a pro komunitu a vaše přátele se stanete vzdělanými vizionáři a vůdci.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. Studium je určeno manažerům a specialistům, kteří vidí a preferují budoucnost a mají zájem do ní vést spolupracovníky a spoluobčany.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Celé studium i přístup vzdělávacího pracoviště k posluchačům, ale i posluchačů k tutorům je vysoce profesionální a korektní.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Sdílení a řízení znalostí v podniku
Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy
Nanomateriály
Umělá inteligence a internet věcí
Ochrana osobních údajů
Platforma kybernetické ochrany podniku
Digitální technologie
Trestní odpovědnost podniku
Digitální ekonomika
Závěrečná práce
Sending...