MBA - Kybernetická bezpečnost podniku

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Kybernetická bezpečnost podniku

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Cyber security of a company. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Kybernetická bezpečnost podniku se stává stěžejním problémem ředitelů všech institucí, protože nedostatečná kybernetická ochrana podniku může v extrémním případě vést až k jeho likvidaci. Proto znalostmi zásad kybernetické ochrany své firmy potřebuje disponovat a v praxi dodržovat každý zaměstnanec. Povinnost zvyšovat bezpečnostní povědomí osob, stanovuje Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č.316/2014 Sb. Studium je určeno ředitelům, manažerům a specialistům v podnicích, zdravotnictví, škol, veřejných institucí, personalistům, vedoucím provozním pracovníkům, specialistům. Je určen všem, kteří mají zaměstnance, vedou osobní údaje o zaměstnancích, klientech, pacientech.

Toto studium je také vhodné pro Pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR, protože po zvládnutí přechodu jejich institucí na GDPR a zvládnutí problematiky ochrany soukromí, se stane mimořádně závažným problémem kybernetická ochrana jejich firmy.

Současný stav kybernetické bezpečnosti v našich institucích ukazuje, že kybernetická bezpečnost musí být zodpovědností všech pracovníků firmy. Nejen ICT pracovníků, ale i uživatelů a řídících pracovníků, dokonce i dodavatelů.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Studium probíhá prostřednictvím internetu. V každém modulu posluchač nejprve věnuje stanovený čas na prostudování studijního textu modulu, promyslí si aplikace získaných znalostí a vypracuje semestrální projekt v rozsahu cca pěti stran, podle svého zaměření.

Po absolvování všech modulů zpracuje posluchač disertační práci, jejímž základem budou průběžné projekty.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

General Data Protection Regulation
Cloudy a možnosti zabezpečení dat
Zákony na ochranu osobních údajů v ČR a SR, jejich inovace a aplikace GDPR
Internet věcí, ochrana dat, zabezpečení provozu
Další zákony na ochranu osobních údajů, zavedení GDPR a české a slovenské novely zákona na ochranu osobních údajů do podnikové praxe a popis pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů
Projekt možnosti aplikace technologií IoT do strategie a řízení podniku a řešení bezpečnosti provozů ve spolupráci s útvarem IT
Kybernetická bezpečnost podniku
Projekt dalšího vzdělávání pracovníků instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo Řízení znalostí v podniku a zabezpečení bezpečnosti procesů knowledge managementu
Projekt aplikace kybernetická bezpečnosti podniku do strategie a řízení podniku ve spolupráci s útvarem IT a personálním útvarem
Závěrečná práce
Sending...