MBA - Management školství a vzdělávacích institucí

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Management školství a vzdělávacích institucí

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Management of education and educational institutions. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Studium je určeno všem vedoucím pracovníkům a učitelům základních a středních škol a všech veřejných a soukromých vzdělávacích institucí. Je určeno pro ředitelům a učitelům škol, vedoucím školských zařízení, vedoucím pracovníkům ústavů, vychovatelům, pracovníkům podnikových útvarů, kteří odpovídají za provoz, lektorům, projektantům grantů atd.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv, a studium můžete zahájit ihned. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Efektivní komunikace
Ochrana osobních údajů ve školství
Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR
Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Marketingové řízení školy
Sdílení a řízení znalostí ve škole
Moderní metody vzdělávání
Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství
Osobnostní rozvoj lídra ve školství I
Závěrečná práce
Sending...