MBA - Personální management

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Personální management

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Personal management. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Program je určený pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí si potřebují vybudovat moderní kompetence s řízením lidských zdrojů a přístupy k personální práci ve druhé polovině 21. století. Je tedy určen všem pracovníkům, kteří vedou pracovní týmy.

Délka studia

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač studium rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.

Cíle studia

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Efektivní komunikace
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Management a firemní kultura
Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů
Management a etika
Strategický management
Osobnostní rozvoj lídra I
Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
Ochrana podniku před manipulátory
Závěrečný seminář
Sending...