MBA - Strategický management

Profesní managerské vzdělání ve specializaci Strategický management

Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Strategic management. Výstupem je profesní titul MBA.

Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Komu určeno

Toto studium je určeno všem akcionářům, ředitelům, jednatelům, manažerům a specialistům, kteří mají zájem posílit svoje kompetence v oblasti strategického řízení své instituce.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit.

Cíle studia

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Modul č. 1

Modul č. 2

Inovace a řízení změn
Strategické řízení nákupu
Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy
Strategické řízení lidských zdrojů
Podniková kultura a řízení znalostí
Strategické řízení technologií a procesů ve firmě
Ochrana osobních dat, soukromí a kybernetická ochrana podniku
Strategický management moderní firmy
Compliance – ochrana před trestní odpovědností
Závěrečný seminář
Sending...