MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Bezpečnostní management

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Studenti bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy s vedlejší specializací Bezpečnostní management, jako prvního stupně vysokoškolského studia, budou způsobilí v praxi vykonávat činnost zejména v těchto institucích:

  • ve státních orgánech České republiky pro zahraniční styky, jako je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, diplomatické a konzulární úřady České republiky v zahraničí,
  • v mezinárodních organizacích, ve kterých je Česká republika členem,
  • jiné pozice v rámci státní správy a samosprávy,
  • ve vládních a mimovládních organizacích s aktivitami týkajícími se zahraničí,
  • pozice státní, veřejné správy i soukromého sektoru, zabývajících se řízením praktických otázek v oblasti bezpečnostního a krizového řízení.

  • získá základní teoretické vědomosti ze společenskovědných disciplín, z oblasti mezinárodních vztahů, pochopí základní souvislosti formování mezinárodních vztahů, integračních procesů v rámci Evropské unie,
  • naučí se rozumět hlavním trendům ve vývoji světové politiky a diplomacie, hodnotit strategické cíle a aktivity nejvlivnějších aktérů světové politiky, zejména USA, RUSKA, OSN, EU, NATO,
  • osvojí si problematiku spojenou s fenoménem globálního terorizmu.
  • Absolvent získá schopnost syntetizovat a analyzovat teoretické a empirické poznatky z oblasti mezinárodních vztahů, porovnávat základní ukazatele z daného studijního oboru. Dokáže se orientovat v programech a dokumentech nejvýznamnějších států a mezinárodních organizacích. Bude schopen hodnotit jejich zahraničněpolitické cíle a ambice a význam důležitých událostí ve světě.

Stručná charakteristika předmětu

Sending...