MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Bezpečnostní management

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Studenti bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy s vedlejší specializací Bezpečnostní management, jako prvního stupně vysokoškolského studia, budou způsobilí v praxi vykonávat činnost zejména v těchto institucích:

  • ve státních orgánech České republiky pro zahraniční styky, jako je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, diplomatické a konzulární úřady České republiky v zahraničí,
  • v mezinárodních organizacích, ve kterých je Česká republika členem,
  • jiné pozice v rámci státní správy a samosprávy,
  • ve vládních a mimovládních organizacích s aktivitami týkajícími se zahraničí,
  • pozice státní, veřejné správy i soukromého sektoru, zabývajících se řízením praktických otázek v oblasti bezpečnostního a krizového řízení.

  • získá základní teoretické vědomosti ze společenskovědných disciplín, z oblasti mezinárodních vztahů, pochopí základní souvislosti formování mezinárodních vztahů, integračních procesů v rámci Evropské unie,
  • naučí se rozumět hlavním trendům ve vývoji světové politiky a diplomacie, hodnotit strategické cíle a aktivity nejvlivnějších aktérů světové politiky, zejména USA, RUSKA, OSN, EU, NATO,
  • osvojí si problematiku spojenou s fenoménem globálního terorizmu.
  • Absolvent získá schopnost syntetizovat a analyzovat teoretické a empirické poznatky z oblasti mezinárodních vztahů, porovnávat základní ukazatele z daného studijního oboru. Dokáže se orientovat v programech a dokumentech nejvýznamnějších států a mezinárodních organizacích. Bude schopen hodnotit jejich zahraničněpolitické cíle a ambice a význam důležitých událostí ve světě.

Stručná charakteristika předmětu

Cílem předmětu je poskytnout, studentům, přehled v oblasti managementu bezpečnosti a jeho základech, krizového řízení, hrozby a rizika, tvorby strategií, bezpečnostní politiky a tvorbě základních bezpečnostních dokumentů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy bezpečnostních politik, s historií jejich tvorby a význam v globálním světě.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instrumenty bezpečnostního systému státu jak na vnitrostátní úrovni, tak úrovni mezinárodní. Koncepce vychází z materiálů usnesení bezpečnostní rady státu. Dále budou studenti seznámeni s aktuálními problémy bezpečnosti v České republice. Je zaměřen na odbornou a manažerskou přípravu vybraných pracovníků z oblasti státní a veřejné správy, zabývajících se řízením a řešením praktických otázek v oblasti bezpečnostního managementu.
Cílem vyučování cizího jazyka je příprava studentů na zvládnutí základů uvedeného jazyka. Rozvíjet komunikativní kompetenci studentů v následných oblastech: dohovořit se v běžných situacích, osvojení gramatiky a slovní zásoby, vést jednoduchý rozhovor o věcech každodenního života, nácvik porozumění mluveného textu a rozumět jednoduššímu cizojazyčnému projevu, číst, i když s pomocí slovníku jednodušší cizojazyčné texty, psaní různých jednoduchých textů, poskytnout studentům základní informaci v terminologii zvoleného jazyka. Dále čtení běžných vybraných textů, rozvíjení slovní zásoby a rozšiřování gramatiky. Cílem je dosáhnout stupeň B2 (z hlediska stupnice v Společném evropském referenčním rámci).
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními liniemi veřejné správy a práva v euro-americkém civilizačním kontextu. Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je poměrně dobrá znalost všeobecných a politických dějin.
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem světové politiky s důrazem na politické události ve 20. století, které měli pro společensko-politický vývoj rozhodující vliv. Přednášky jsou zaměřené na mezinárodní politiku a mezinárodní vztahy a kladou důraz na vnitropolitický vývoj klíčových zemí v kontextu mezinárodní politiky a vojenských konfliktů v daném regionu. Jde o přehled události mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů včetně terorismu, války a konfliktů. Součásti přednášek a seminářů je poukázat na největší, nejvyšší genocidy v moderních dějinách lidstva.
Cílem předmětu je regionálně-geografická analýza hospodářství světa. Důraz je kladený na charakteristiku ekonomických (hospodářských) vztahů, hospodářských integrací a hospodářských systémů. Snahou je systematizace poznatků ve formě regionálních typologií státu na základě jednotlivých sektorů hospodářství, jako i na základě stupně ekonomického rozvoje.
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími událostmi a osobnostmi, které se podíleli na formování dějin diplomacie. Předmět se zaměřuje na seznámení studentů s historickými prvopočátky diplomacie ve starověkých civilizacích až po formování diplomacie 21. století.
Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o právu a pramenech práva v oblasti zajištění bezpečnosti státu, státních a samosprávných institucí a soukromých subjektů, zpravodajství a zpravodajské systémy, role a nástroje manažera v bezpečnostní struktuře organizace.
Cílem předmětu je studentům poskytnou komplexní přehled o IZS na národní a evropské úrovni. Mezinárodní spolupráce.
Cílem studenta tohoto předmětu je získání teoretických vědomostí z makroekonomie, tak aby studenti získali schopnost posuzovat a řešit teoretické a praktické problémy na různých úrovních národního hospodářství a tvořivým způsobem aplikovat získané poznatky v hospodářské praxi.
Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem mezinárodních organizací, s podmínkami členství v mezinárodních organizacích, o fungování mezinárodních organizací a o členství ČR v mezinárodních organizacích. Zvláštní pozornost je věnována významným mezinárodním organizacím – OSN, EU, RE, OECD, WTO, a jiné.
Cílem předmětu je objasnit studentům mezinárodní kontext společenských vztahů, jejichž poznávání je předmětem výuky. Studenti se seznámí se základní charakteristikou předmětu Mezinárodní politiky, budou znát a umět objasnit aktuální historické události, které jsou relevantní pro současnost.
Cílem předmětu v užším smyslu je obeznámit studenty se všeobecnými institucemi a odvětvími mezinárodního veřejného práva. Studenti jsou v rámci tohoto předmětu obeznámeni s definicí pojmu mezinárodního veřejného práva, se všeobecnými instituty mezinárodního práva veřejného, jako subjekty, prameny, pravidla a kodifikace mezinárodního práva veřejného. Dále je pozornost věnována vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, institutu zodpovědnosti a vymahatelnosti v mezinárodním právu. Jde tedy o vysvětlení všech podstatných institutů všeobecné části mezinárodního práva veřejného. V rámci předmětu je zařazena i výuka problematiky mírového řešení mezinárodních sporů a mezinárodního smluvního práva, které sice tradičně patří do části mezinárodního veřejného práva, avšak velmi úzce navazuje na instituty všeobecné části.
Cílem předmětu je studentům poskytnout komplexní přehled zabývající se mezinárodním terorismem. Studenti budou seznámeni s historií, východisky a metodologií terorismu, dále s významnými teroristickými organizacemi a uskupeními. Studenti také získají informace o významných protiteroristických organizacích a o strategii boje proti světovému terorismu.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky studia mezinárodních vztahů. Posílit povědomí o souvislostech v mezinárodněpolitickém vývoji, dále obeznámit studenty se základními pojmy mezinárodních vztahů, se stručnou historií vývoje a souvislostmi se základními instituty mezinárodního práva.
V rámci předmětu Politický systém ČR se studenti seznámí s historickým vývojem politického systému na území ČR. Dále se studenti seznámí s právní úpravou jednotlivých částí politického systému ČR. Získají podrobné znalosti o ústavní, respektive zákonné úpravě jednotlivých institucí a institutů českého politického systému, počínaje nejvyššími státními orgány, politickými stranami a občanskými sdruženími a konče zákonnou úpravou fungování státní moci v ČR.
Cílem předmětu je obeznámit studenta s mechanismem fungování politických a stranických systémů v nejrozvinutějších státech světa. Motivovat je k aktivnímu sledování politické reality a vysvětlit její analytické hodnocení prostřednictvím vědecky podložených metod, respektive rozvinutého politického myšlení. Student předmětu by se měl obeznámit s fungováním institucí a mechanismů v demokratických a nedemokratických státech.
Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o právu Evropské unie, pramenech práva, institucí, včetně jeho vztahů k právním řádům členských státu a mezinárodnímu právu veřejnému. Předmět poskytne nosné informace o právním rámci společného trhu, ostatních společných politik a venkovních vztahů Evropské unie.
Cílem semináře je metodické usměrnění psaní bakalářské práce do podoby uceleného projektu odpovídajícímu požadavkům daného stupně studia. Pro napsání kvalitní bakalářské práce je potřebné zvládnutí základní metodické znalosti k tvorbě bakalářské kvalifikační práce. Student musí být schopen samostatně pracovat, na přiměřené odborné úrovni, zpracovat zvolené téma, kriticky hodnotit danou problematiku, pracovat s odbornou literaturou jako i využívat odbornou terminologii, principy citace, parafrázovaní a práci s bibliografickými odkazy.
Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy bezpečnostních systémů dle chráněných aktiv, s kritickou infrastrukturou, s významnými informačními systémy a jejich tvorbou.
Cílem předmětu je poskytnutí aktuálního přehledu o světovém hospodářském dění a jeho vlivu na národní hospodářství. Světová ekonomika je předmět, který se věnuje vybraným sektorům světového hospodářství s důrazem na světové přírodní zdroje, finanční zdroje, světové zemědělství, průmysl a služby.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diplomacie, konzulární služby jako vysoko specializované činnosti určitého druhu zahraniční politiky státu s její strukturou a také i praxí. Studenti by si měli osvojit poznatky, které v rámci diplomacie a přes ni realizuje zahraniční politika státu, vytváří se systém spolupráce a dobrým mezinárodních vztahů.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, kategoriemi a problémy práva tím, že vybírá z nich to nejdůležitější, zejména všeobecné problémy, které jsou společné pro odvětví práva, ale i ekonomické a politické vědy. Studentům tak umožní, aby je při budoucím studiu jednotlivých právních, ekonomických a politických odvětví, které se promítají do jednotlivých studijních programů a v rámci nich do jednotlivých studijních předmětů, pochopili vzájemné systémové souvislosti a vazby. Tím chce umožnit pochopení významu práva a jeho místa v životě člověka a společnosti.
Sending...