MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Magisterský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Bezpečnostní management

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent II. stupně magisterského studia má odborné schopnosti a zručnosti, které se vyžadují pro práci v mezinárodních organizacích, pro práci na ústředních orgánech státní správy a místní samosprávy a to v oblasti evropských financí, jako i v oblasti mezinárodních vztahů. Je také kvalifikovaný pracovat v humanitárních misích a v multikulturním prostředí. Jeho konkurenční výhodou je schopnost komunikovat verbálně a písemně na požadované úrovni ve dvou cizích jazycích. Má schopnost analyzovat problémy a navrhovat řešení. Jeho počítačová gramotnost je na požadované úrovni, aby mohl operativně zabezpečovat úlohy. Další výhodou budou mít studenti v uplatnění ve státních službách, místní samosprávě i v soukromém sektoru díky schopnosti orientovat se v bezpečnostní situaci, získaných znalostech v oboru aplikace bezpečnostních systémů, řešení krizových situací.

Teoretické vědomosti
 • osvojí si teoreticko-metodologický systém poznatků a jejich aplikaci v praxi,
 • získá vědomosti, které mu umožní úzkou specializaci v oblasti mezinárodních vztahů a v mezinárodní politice,
 • dokáže analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně a uskutečňovat komparativní analýzu těchto procesů,
 • dokáže analyzovat situaci v rámci vývoje struktur a politických procesů probíhajících v jednotlivých regiónech a z globálního a celosvětového hlediska,
 • dokáže manažersky zvládat tvorbu a vyhodnocování bezpečnostních rizik
 • umí se orientovat v právních aspektech bezpečnosti a mezinárodních bezpečnostních organizacích, orientuje se v managementu krizového řízení, zná soudobé jevy v mezinárodní politice.
Praktické schopnosti a zručnosti
 • práce se statistickými a ekonomickými údaji,
 • samostatná koncepční práce v oblasti tvorby zahraniční politiky,
 • samostatná koncepční práce v oblasti a tvorby bezpečnostních rizik na národní i mezinárodní úrovni,
 • schopnost uplatnit se v mezinárodních institucích a v institucích zabezpečujících mezinárodní spolupráci v rámci ČR,
 • působení v diplomatických službách,
 • působení ve státní správě, v ústředních a regionálních strukturách,
 • působení v bezpečnostních složkách.

Stručná charakteristika předmětu

Sending...