MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Magisterský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - Bezpečnostní management

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent II. stupně magisterského studia má odborné schopnosti a zručnosti, které se vyžadují pro práci v mezinárodních organizacích, pro práci na ústředních orgánech státní správy a místní samosprávy a to v oblasti evropských financí, jako i v oblasti mezinárodních vztahů. Je také kvalifikovaný pracovat v humanitárních misích a v multikulturním prostředí. Jeho konkurenční výhodou je schopnost komunikovat verbálně a písemně na požadované úrovni ve dvou cizích jazycích. Má schopnost analyzovat problémy a navrhovat řešení. Jeho počítačová gramotnost je na požadované úrovni, aby mohl operativně zabezpečovat úlohy. Další výhodou budou mít studenti v uplatnění ve státních službách, místní samosprávě i v soukromém sektoru díky schopnosti orientovat se v bezpečnostní situaci, získaných znalostech v oboru aplikace bezpečnostních systémů, řešení krizových situací.

Teoretické vědomosti
 • osvojí si teoreticko-metodologický systém poznatků a jejich aplikaci v praxi,
 • získá vědomosti, které mu umožní úzkou specializaci v oblasti mezinárodních vztahů a v mezinárodní politice,
 • dokáže analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně a uskutečňovat komparativní analýzu těchto procesů,
 • dokáže analyzovat situaci v rámci vývoje struktur a politických procesů probíhajících v jednotlivých regiónech a z globálního a celosvětového hlediska,
 • dokáže manažersky zvládat tvorbu a vyhodnocování bezpečnostních rizik
 • umí se orientovat v právních aspektech bezpečnosti a mezinárodních bezpečnostních organizacích, orientuje se v managementu krizového řízení, zná soudobé jevy v mezinárodní politice.
Praktické schopnosti a zručnosti
 • práce se statistickými a ekonomickými údaji,
 • samostatná koncepční práce v oblasti tvorby zahraniční politiky,
 • samostatná koncepční práce v oblasti a tvorby bezpečnostních rizik na národní i mezinárodní úrovni,
 • schopnost uplatnit se v mezinárodních institucích a v institucích zabezpečujících mezinárodní spolupráci v rámci ČR,
 • působení v diplomatických službách,
 • působení ve státní správě, v ústředních a regionálních strukturách,
 • působení v bezpečnostních složkách.

Stručná charakteristika předmětu

Disciplína je zaměřená na strategické pojetí bezpečnostního managementu. Předmět zahrnuje oblast soukromé, státní i veřejné sféry. Studen bude seznámen s druhy strategií, jejich tvorbou a tvorbou strategických bezpečnostních dokumentů.
Mezinárodní vztahy států a výkon jejich zahraniční politiky představující jednu z nejstarších oblastí vztahů regulovaných normou mezinárodního práva. Cílem předmětu je obeznámit studenty s nejvýznamnějšími institucemi diplomatického práva a konzulárního práva s důrazem na jejich vznik, vývoj až po moderní kodifikaci. V rámci výuky bude pozornost věnovaná analýze, interpretaci, komparaci a praktické realizaci a aplikaci příslušných mezinárodněprávních norem včetně zkoumání domácí vnitrostátní právní úpravy týkající se postavení osob používajících na území České republiky výsady a imunity podle mezinárodního práva.
Cílem předmětu je poskytnout studentům souhrnný přehled o pravidlech a zásadách zaužívaných při oficiálním společenským styku, jako i o formách a pravidlech protokolu a etikety se zaměřením na diplomatický protokol a ceremoniál. V rámci předmětu bude vysvětlený rozdíl mezi všeobecným diplomatickým a vnitrostátním protokolem.
Cílem předmětu je seznámit studenty s nároky na zpracování, obsah  a formu diplomové práce so zřetelem na mezinárodní ISO normy, autorského práva  a směrnice SEVŠ.
Diplomový seminář II. je určený na podporu vykonání státní závěrečné zkoušky. Cílem je rekapitulace nosných témat předmětů diplomové zkoušky, a příprava na zpracování získaných podkladů k tématu diplomové práce.
Student bude seznámen se soudobými jevy v mezinárodní politice s důrazem na mezinárodní řád, globální společnost, občanskou společnost, světovou vláda, mezinárodní režimy. Dále pak na globální bezpečnost a národní bezpečnost a regionální bezpečnost.
Předmět krizového řízení zahrnuje oblast soukromé, státní i veřejné sféry. Studen bude seznámen s hrozbami a riziky, dále pak se zásadami krizového řízení a krizového plánování. Bude seznámen s kritickou infrastrukturou státu a její organizací, dále pak s právními aspekty krizového řízení.
Student bude seznámen s významnými mezinárodními bezpečnostními organizacemi, jejich posláním a významem, dále pak s historií mezinárodních bezpečnostních organizací, jejími právními aspekty a také s jejich rolemi v globálním světě.
Cílem výuky předmětu je objasnit oblasti obchodně-právních vztahů vznikajících v oblasti mezinárodního obchodu. Studentům bude poskytnutý přehled nejdůležitějších institutů mezinárodního obchodního práva. Mezinárodní právo obchodní má svoje náležitosti, které charakterizují předmět, pramene jako i subjekty. Studentům také bude poskytnut přehled mezinárodních vládních obchodních organizací, podstata problematiky majetkové účasti v zahraničí a investovaní v zahraničí. Dále problematiku uzavírání a zabezpečení mezinárodních obchodních smluv, kupní smlouvy v mezinárodním obchodě, smluv v oblasti mezinárodní přepravy a nakonec problematika mezinárodní obchodní arbitráže a arbitrážního jednání.
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled problematiky mezinárodněprávní ochrany lidských práv s důrazem na dodržování i porušování lidských práv a svobod v historii ČSR (1918-1938) i v období protektorátu (1939-1945). V rámci výuky tohoto předmětu bude věnovaná pozornost nejen fenoménu demokracie, rozmachu a dodržování lidských práv a završení národně-emancipačního úsilí Čechů, ale i problematika menšin žijících na území Česka s důrazem na porušování lidských práv a svobod v období holokaustu a v dějinné následujícím období. Cílem předmětu bude i problematika univerzálních a regionálních mezinárodních dohod v oblasti lidských práv, které zakotvují nejširší katalogy lidských práv, jako i institut individuální stížnosti jednotlivce proti porušení práv zakotvených v příslušné dohodě. Speciální prostor bude věnovaný ochraně lidských práv v rámci Evropské unie a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ochraně lidského práva na životní prostředí v mezinárodním a evropském právu a ochraně práv azylantů a utečenců v mezinárodním a evropském právu.
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základním rozdělením mezinárodních organizací z globálního hlediska. Studenti si prohloubí vědomosti v oblasti historie, struktury a fungování mezinárodních organizací. Porozumí, jak organizace přispívají k mezinárodnímu míru a bezpečnosti; pochopí, jak se vyvíjí bezpečnost institucí OSN, klíčových euroatlantických a euroazijských regionů. V rámci předmětu se studenti seznámí s možností spolupráce mezi ekonomickými a bezpečnostními institucemi.
Předmět nabízí úvod do mezinárodní politické ekonomie (MPE), odboru, který se zaměřuje na komplexní interakci politiky a ekonomiky v globální sféře. V MPE se analyzované způsoby, ve kterých jednotlivé centralizované a decentralizované mechanismy jsou přidělované v rámci některých krajin a mají celosvětový vliv. Cílem předmětu je, aby studenti lépe pochopili základní perspektivy MPE, naučili se, jak vznikly současné vysoko integrované globální ekonomiky, chápali struktury mezinárodní výroby, obchodu a finanční toky, které osvětlí současnou situaci.
Hlavním cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů o základní koncepty a diskuse v odboru mezinárodní politické ekonomie. Studenti se naučí  vyhodnocovat a samostatně analyzovat současný politický a ekonomický rozvoj za použití teorie získané v podmiňujícím předmětu Mezinárodní politická ekonomie II.
Výuka je zaměřená na seznámení se s mezinárodním právem soukromým a procesním, upravujícím občanskoprávní, obchodně-právní, pracovněprávní, rodinné právo a jim podobné vztahy s mezinárodním prvkem. Studenti získají také znalosti z oblasti postupu orgánů při rozhodovaní a právního postavení cizinců. Vzdělávání je orientované i na problematiku mezinárodního civilního procesu, mezinárodní právní pomoci a evropského mezinárodního práva soukromého.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vztahy ve společnosti, různými entitami a skupinami, dále pak s motivací pro modelování společností a příčinami náhlých změn. Studenti se seznámí s faktory ovlivňující sociální strukturu a její chování. Dále si osvojí využívání výpočetních metod pro studium jevů ve společnosti, dále pak s tvorbou modelů zkoumání společnosti.
Cílem předmětu je získání zručností, které pomůžou studentům diskutovat nejen o různých tématech, týkajících se každodenního života, ale aj o tématech náročnějších a složitějších a vyjadřovat k nim vlastní názory a postoje. Upevnění a rozvíjení vědomostí a zručností a další prohloubení odborné jazykové kompetence v oblasti všeobecného jazyka a vytváření základů pro komunikaci v odborné sféře.  Rozvíjení slovní zásoby, opakování a  rozšiřování gramatiky, osvojení odborné terminologie v rámci daných tematických okruzích. Cílem je dosáhnout stupeň C2 (z hlediska stupnice ve Společném evropském referenčním rámci).
Předmět se zabývá právními aspekty bezpečnosti na národní a mezinárodní úrovni.
Hlavním cílem předmětu je připravit studenty, aby byli schopni analyzovat  trendy mezinárodních vztahů, které ovlivní tuto problematiku v budoucnosti. Student bude schopný orientovat se  v nejmodernějších teoriích a koncepcích mezinárodních vztahů. Studenti se naučí kriticky analyzovat mezinárodní vztahy ze získaných teorií. Budou rozeznávat význam jednotlivých teorií a jejich hodnoty v rámci mezinárodní politiky.
Hlavním cílem předmětu je prohloubit vědomosti studentů o mezinárodní vztahy  kritickým a systematickým způsobem. Na základě posouzení původu, použitelnosti a funkčnosti hlavních teoretických konceptů, poskytuje studentům se základními nástroji analyzovat a vysvětlovat zahraniční politiku a její hlavní otázky. Studenti se tak seznámí s velkým množstvím teoretických pohledů a s různými pojmy, aktéry a událostmi, které se týkají globální politiky. Na základě získaných teoretických znalostí, studenti umí analyzovat konkurenční politické názory.
Předmět se zaměřuje na druhy bezpečnostních politik, aplikaci strategického managementu, dále pak na hrozby a rizika. Studen t bude také seznámen s řízením procesů jednotlivých politik a tvorbou strategických dokumentů.
V rámci předmětu se studenti seznámí se znalostmi potřebnými na dokončení magisterské práce na mezinárodní úrovni. Osobní důraz se klade na rozvíjení schopností formulovat výzkumné otázky, které se kriticky zaobírají existující literaturou z oblasti mezinárodních vztahů. Studenti budou vedeni hlavními fázemi jejich magisterské práce s cílem umožnit jim, aby byli schopni vykonávat jejich vlastní výzkumné projekty. Studenti si budou muset připravit a prezentovat diplomový projekt, který potom bude předmětem konstruktivní kritiky ze strany ostatních členů skupiny.
Cílem předmětu je poskytnout přehled teoretických a praktických podmínek uplatňování čtyřech svobod jednotného trhu v rámci Evropské Unie. Studenti získají poznatky o filozofických principech a existujících pravidel pro volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu a o některých pravidlech, které jich podmiňují při praktické aplikaci – ochrana spotřebitele, podpora podnikaní a podobně.
Cílem vyučovaní předmětu je poskytnutý studentům vědomosti o teorii analýzy a tvorby zahraniční politiky a následně analyzovat vývoj zahraniční politiky ČR od získání státní nezávislosti v roce 1993 až po současnost. Cílem předmětu je, aby studenti získali vědomosti o tvorbě a analýze zahraniční politiky, vývoji zahraničí politiky ČR od roku 1993 až po současnost, získat přehled o formování priorit zahraniční politiky před vstupem do EÚ/NATO a po jejím vstupu, aktuálních klíčových témat zahraniční politiky ČR, nástrojích a mezinárodním postavení ČR, včetně informací o institucionální struktuře rezortu zahraničních věcí ČR i zahraničněpolitickém zázemí v ČR a to všechno z pohledu jednotlivých hladin analýzy ZP.
Sending...