Pedagogické studium speciální pedagogiky

pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování

Víkendové studium

Zahájujeme studium od září 2020
Neváhejte, již přijímáme přihlášky ke studiu.
Přijímáme do naplnění kapacity!
(Nutno vybrat akad. rok 20/21, měsíc září!)

Akreditace MŠMT

MSMT-497/2019-2-48

Délka studia

3 semestry
víkendové studium

Začátek studia

1. 9. 2020

Garant

Mgr. Iveta Matušíková, PhD., MBA

Komu je studium určeno?

Cílem studia je získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz Zákon č. 563/2004 Sb., § 7 odst. 2 písm. c.; § 8 odst. 2 písm. d; § 9 odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c.

Studium probíhá 3 semestry (1,5 roku) Vzdělávací program je tvořen třemi moduly:

  1. modul I: Speciální pedagogika 1
  2. modul II: Speciální pedagogika 2
  3. modul III: Praxe, konzultace k závěrečné práci.

Obsah studia

Tématický okruhHodinová dotaceUkončení
PřenáškyCvičení

I. modul – Speciální pedagogika 1

Vybrané kapitoly z pedagogiky a didaktiky82test
Integrativní speciální pedagogika102test
Právní rámec vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR 161test
Patopsychologie 84test
Psychopedie 84test
Specifické poruchy učení 102test
Celkem hodin6015

II. modul – Speciální pedagogika 2

Somatopedie186ústní zkouška
Oftalmopedie186ústní zkouška
Logopedie 186ústní zkouška
Etopedie 186test
Surdopedie 186ústní zkouška
Diagnostika ve speciální pedagogice 186ústní zkouška
Celkem hodin11235

III. modul – Praxe, konzultace k závěrečné práci

Praxe22-potvrzení o praxi
Konzultace k závěrečné práci6-Závěrečná práce
Ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce --osvědčení
Celkem hodin28
CELKEM250 hodin

Výuka probíhá v kampusu Akademie HUSPOL - Osvobození 699, Kunovice. K dipozici je velké parkoviště.

Po splnění všech povinností studenta vyplývající z akreditace studijního oboru a dokončení závěrečné práce může posluchač požádat o vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

  1. obhajoby závěrečné práce,
  2. ústního ověření znalostí z povinných předmětů: Úvod do speciální pedagogiky, Diagnostika ve speciální pedagogice a dále z jednoho volitelného předmětu, který si student může vybrat z nabídky, kterou schvaluje garant, obvykle: Patopsychologie, Specifické poruchy učení.

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 7 odst. 2 písm. c.; § 9 odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky za studium od září 2020 - Doplňující pedagogické studium

Poplatek za přijímací řízení: 450,- Kč
Školné činí měsíčně 1 050,- Kč
Poplatek za závěrečnou zkoušku 2 490,- Kč

Školné se platí v měsíčních splátkách vždy k 10. dni v měsíci převodem z účtu, nebo platbou v hotovosti na kampusu vysoké školy.

Školné je možné zasílat na následující účty:

1543223379/0800
Česká spořitelna a.s.
27-9990090287/0100 
Komerční banka a.s.
4013310014/7500
IBAN: SK6775000000004013310014
ČSOB (vkladem hotovosti na účet zřízený na Slovensku)

Jako variabilní symbol je důležité uvést Vaše rodné číslo.

Sending...