ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - zooterapie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu je vysokoškolský vzdělaný odborník ovládající teoretické a praktické poznatky s environmentální a ekologických věd, které jsou doplněné relevantními poznatky z ekonomických a právních oborů, čím vychovává odborníka s komplexním přístupem k péči o krajinu a živé tvory. Na tvorbu profilu absolventa se výrazně podílí i vědomosti a poznatky s oblasti managementu, marketingu, informatiky, statistiky, kartografie, cizích jazyku, anatomie, základů fyziologie, psychologie a psychoterapie a zooterapie.

  • Absolvent se díky specializaci uplatní při spolupráci s institucemi i orgány zaměřené na státní správu, sociální služby i zdravotnická zařízení.
  • získá poznatky, informace a zručnosti o problematice vzájemných vztahů mezi živými, neživými a antropogenními složkami ekosystémů v krajině,
  • je schopný analyzovat, posoudit a řešit konkrétní požadavky z hlediska ochrany přírody a tvorby krajiny, jako i hodnotit kvalitu životního prostředí,
  • má znalosti z ekologie, geografie, ochrany přírodních zdrojů a environmentalistiky,
  • ovládá základní teorie, pojmy a fakty z ekologie a environmentalistiky s důrazem na jeho regionální a lokální podsystém, dokáže aplikovat teoretické poznatky při zpracování odborných podkladů pro přijímání rozhodnutí a je schopný posoudit reálnost navrhovaných opatření na základě analýzy ekonomických faktů a platných zákonů,
  • je připravený pro potřeby kvalifikovaného výkonu práce v oblasti životního prostředí v orgánech a organizacích státní, veřejné správy a samosprávy, v podnikatelských subjektech realizujících environmentální management, ve státním, soukromém, i neziskovém sektoru v České republice. Získané znalosti může uplatnit také v mezinárodních institucích působících v České republice, jako i v zahraničí, ve školských a kulturních zařízeních, úřadech práce a sociálního zabezpečení. V profesním uplatnění může využívat teoreticko-praktické znalosti a naplnit legislativní požadavky z oblasti životního prostředí, národního hospodářství, organizační a institucionální struktury fungování veřejné správy a v právních subjektech podnikání.

Stručná charakteristika předmětu

Cílem předmětu je získat základní znalosti o struktuře a ultrastruktuře buněk, tkání a orgánů lidského těla. Pozornost je přitom věnována jak makroskopické tak mikroskopické (histologie) anatomii. Tím studenti získají dovednosti v rozlišení jednotlivých tkání a orgánů člověka na makroskopické a mikroskopické úrovni.
Cílem vyučování cizího jazyka je připravit studenty na zvládnutí základů uvedeného jazyka. Rozvíjet komunikativní kompetenci studentů v následovných oblastech: domluvit se v běžných situacích, osvojování gramatiky a slovní zásoby, vést jednoduchý rozhovor o věcech každodenního života, nácvik porozumění slyšeného textu a rozumět jednoduchému cizojazyčnému projevu, číst, i s pomocí slovníku jednodušší cizojazyčné texty, psaní různých jednoduchých textů, poskytnout studentům základní orientaci v terminologii zvoleného jazyka. Dále čtení vybraných běžných textů, rozvíjení slovní zásoby a rozšiřování gramatiky. Rozvíjet komunikativní kompetenci  studentů. Osvojení si základů jazyka v rámci daných tematických okruhů. Cílem je dosáhnutí stupně B2 (z hlediska stupnice v Společném evropském referenčním rámci).
Student se seznámí s účelem a důvody zavádění systémů environmentálního managementu podle schématu EMAS. Pochopí strukturu tohoto systému a ozřejmí si jednotlivé systémové prvky v smyslu příslušné legislativy. Získá praktické zkušenosti z realizace úvodního environmentálního přezkoumání a tyto dokáže řídit a neustále zlepšovat v intencích trvale udržitelného rozvoje v rámci těchto systémů.
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické vědomosti v oblasti environmentální politiky, její nástroje jako i s mezinárodními dokumenty, které se týkají ochrany životního prostředí se zřetelem na realizaci environmentální politiky na úrovni výrobních organizací, regionální a místní úrovni. Nástroje environmentální politiky vytváří v závislosti od konkrétních podmínek trhu prostor na individuální rozhodovaní se subjekty, což při jasně stanovených podmínkách a pravidlech vede k efektivnější alokaci zdrojů a k dodatečným možnostem zlepšování kvality životního prostředí.
Student získá znalosti o vlivu výrobků a technologií na globální a lokální životní prostředí. Pochopí základní principy hodnocení environmentálních vlastností strojírenských výrobků a podmínky označování environmentální vhodných výrobků. Seznámí se z platnou legislativou, týkající se hodnocení a označování výrobků, technologií a služeb. Pochopí principy metod pro hodnocení technologií. Na praktické části předmětu si student ověří teoretické vědomosti na praktických příkladech posuzování zadaných výrobků.
Cílem předmětu je blíže seznámit studenty s filozofickými, psychologickými, pedagogickými, právními a přírodovědeckými aspekty environmentální problematiky v kontextu environmentální edukaci. Zprostředkovat posluchačům, aby si vytvořili co možná nejkomplexnější  a nejucelenější pohled na environmentální problematiku přes identifikaci jejích jednotlivých aspektů. Seznámit s ekologickým a environmentálním vzděláváním a výchovou na různých stupních školní a mimoškolní výchovy. Komplexní environmentální výchova sleduje základy ekofilozofie, dynamický rozvoj osobnosti člověka, přeměnu hodnot a postojů k environmentální problematice, tvorbu aktivizujících metod v školní a mimoškolní výchově a vzdělávaní, rozvoj didaktických metod a široké environmentální informovanosti.
Etologie psů se zabývá životními projevy a chováním psa jednotlivých věkových kategorií psů, analyzuje jejich chování v období ontogeneze a v různých podmínkách chovu a z pohledu i jejich vzájemného vztahu s člověkem, sociální cítění, hierarchie a komunikace. Hlavním cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů z oblasti chování psů a naučit studenty aplikovat tyto poznatky, stejně jako biologické zákonitosti a interakce mezi psem a člověkem, při využívání psů pro pracovní, sportovní a terapeutické účely. Naplnění dílčích cílů studia předmětu povede k tomu, že práce s psem bude efektivní a bezpečná.
Předmět zahrnuje výklad základních pojmů, definicí a principů krajinné ekologie. Pozornost je věnovaná klasifikaci a hodnocení prostorové struktury krajiny, procesem fungování a dynamiky krajiny jako i  přírodním krajinotvorným procesem a úloze člověka ve vývoji krajiny. Součástí předmětu je  přehled o používaných výzkumných metodách hodnotících krajinu.
Cílem předmětu je regionálně-geografická analýza hospodářského využívání území České republiky. Důraz je kladený na důležité termíny a definice z oblasti hospodářství, hospodářské geografie a hospodářských systémů. Studenti se podrobně seznámí s hospodářstvím Česka, s jeho historickým vývojem, současným stavem a prostorovými rozdíly ve speciálním sektorovém pohledu.
Cílem předmětu je získání vědomostí o základních principech monitorování systému ochrany životního prostředí a fyzikálně-chemických procesů v různých médiích životního prostředí, pro přesné určení představitele znečisťujících látek.
Jedním z předpokladů úspěšnosti je efektivní a rychlé zpracování informací. Tento proces se dnes už neobejde bez využití výpočetní techniky. Cílem předmětu je  poskytnout ucelený a komplexní přehled o rozvoji a souvislostech informačních technologií, informačních a komunikačních systémů a rozšíření znalostí využití textového editoru tabulkového kalkulátoru.
Cílem studia tohoto předmětu je získání teoretických vědomostí z makroekonomie, tak aby studenti získali schopnost posuzovat a řešit teoretické a praktické problémy na různých úrovních národního hospodářství a tvořivým způsobem aplikovat získané poznatky v hospodářské praxi.
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodickým výcvikem psů v canisterapii. Cílem předmětu je také seznámit studenty s výběrem správného plemene, jedince k danému výcviku a s metodikou výcviku při výkonu zvířat. Vysvětlení správných nácvikových metod a také správným metodickým postupům při práci se zvířaty. Seznámení s odměňovací technikou při výcviku a také bude student seznámen s možnostmi využití psů při práci s klientem.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základnými pojmy environmentální ekonomiky, naučit je orientovat se v trhových a netrhových cenách přírodních zdrojů. Zprostředkovat používání různých metod oceňování přírodních zdrojů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odpadového hospodářství, v České republice s koncepcí odpadového hospodářství, způsoby nakládání s odpady, s ekonomickými nástroji v odpadovém hospodářství. Po absolvování předmětu získá student dostatečné teoretické poznatky potřebné pro řízení odpadového hospodářství a vypracovaní programů odpadového hospodářství pro podnikatelské subjekty. V předmětu se také studenti seznámí s vybranými recyklačními technologiemi. Pochopí jejich podstatu a význam.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií ochrany přírody a krajiny a praktickou ochranou přírody a krajiny, legislativou ochrany přírody a krajiny, územní ochranou v ČR, stavem biodiverzity v České republice, s faktory negativně ovlivňující biodiverzitu, s využívaním krajiny a ochranou přírodních zdrojů.
Student se seznámí s platnou legislativou a metodikou posuzování záměrů na realizaci činnosti. Naučí se strukturu procesu posuzování a zvládne jednotlivé kroky tohoto procesu od předložení záměru až po závěrečné vyjádření k realizaci včetně zásad strategického environmentálního hodnocení a hodnocení mezinárodních vlivů.
Cílem předmětu je seznámit studentů s problematikou právní úpravy týkající  se  jednotlivých složek životního prostředí, výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí a správného práva, mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, vybraných mezinárodních smluv, které souvisí s ochranou složkou prostředí, ekosystémů, hospodařením s odpady a úpravou zodpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými pro životní prostředí, ke kterým přistoupila Česká republika a EÚ, nebo svoje přistoupení připravují.
Předmět sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je poskytnou studentům teoretické poznatky o regionech (definice regionu, typy regionů, prostorová struktura regiónu, formování regionů, město jako specifický druh regionu) a regionalizaci, resp. regionální taxonomii (typizace, individuální regionalizace, metody a techniky regionalizace). Druhým cílem je seznámit studenty s procesem prostorového členění krajiny, v kterém se podle stanovených kritérií a souborů environmentálních charakteristik vyčleňují regióny s určitou kvalitou stavu, nebo tendence změn životního prostředí. Důraz se klade na praktickou aplikaci metod, technik a logických pravidel regionalizace jako i na osvojení si schopnosti analyzovat a syntetizovat vybraný region na základě zejména environmentálních ukazovatelů.
Cílem semináře je metodické usměrňování psaní bakalářské práce do podoby uceleného projektu zodpovídajícím požadavkům daného stupně studia. Pro napsání kvalitní bakalářské práce je potřebné zvládnout základní metodické znalosti o tvorbě bakalářské kvalifikační práce. Student musí být schopný samostatně pracovat, na přiměřené odborné úrovni, zpracovat zvolené téma, kriticky hodnotit danou problematiku, pracovat s odbornou literaturou jako i využívat odbornou terminologii, principy citace, parafrázování a práci s bibliografickými odkazy.
Seminář k bakalářské práci II je určený na podporu vykonání státní závěrečné zkoušky. Cílem je rekapitulace nosných témat předmětů bakalářské zkoušky. Součástí je i příprava na zpracování a vyhodnocení získaných podkladů k tématu bakalářské práce jako i příprava obhajoby bakalářské práce.
Cílem je seznámit studenta s elementárními pojmy popisné statistiky, se základy počtu pravděpodobnosti a s principy matematické statistiky. Studenti budou seznámeni se standardně používanými statistickými postupy a metodami. Získají informace o jejich účelu, principy, podmínkách použitelnosti a způsobu interpretace výsledků.
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy trvale udržitelného rozvoje,  o potřebě přeorientovat strategické rozhodnutí na zodpovědnost o životní prostředí. Východiskem pro teorii udržitelného rozvoje je vysvětlení zatažení životního prostředí antropogenní činností a související civilizační konflikt. Seznámí se s Agendou 21,  indikátory  trvalé udržitelnosti podle komise OSN pro UR a indikátory udržitelnosti podle OECD.
Pozornost bude věnována zejména psychologii osobnosti a sociální psychologii, kdy student bude seznámen zejména se strukturou, vývojem a dynamikou osobnosti, dále bude seznámen s vlivem společenských faktorů a vzájemné společenské interakce na lidskou psychiku. Psychoterapie využívá psychologických poznatků k léčení a studuje možnosti odstranění duševních poruch a obtíží psychologickou cestou, student dále bude seznámen s využitím psů v terapii.
Student bude seznámen se základními pojmy speciální pedagogiky, s jejím vývojem, předmětem, cíli, terminologií a interdisciplinárními vztahy. Zároveň student získá přehled o jednotlivých pediích.
Všeobecná ekologie zevšeobecňuje ekologické jevy bez ohledu na systematickou příslušnost živých organizmů. Cílem předmětu je uvést studenty do studia ekologie – přes charakteristiku médií, v kterých organismy žijí, a které ekologické faktory podmiňují rozšíření organismů na zemském povrchu, přes charakteristiku vzájemných vztahů organismů v populacích a společenstvích, jako i jejich evoluci. Organismy a jejich prostředí vytváří neoddělitelné biosystémy. Součástí je i úvod do studia struktury a funkcí ekosystému.
Cílem předmětu je získat znalosti o významu vztahů a komunikace mezi organizacemi státní správy, samosprávy, mimovládních organizací, podnikatelských subjektů s veřejností. Pochopit principy komunikace a vedení lidí. Získat přehled o fungování mechanizmu  komunikace s veřejností v rámci uplatňování právních nástrojů s těžištěm zabezpečování plnění požadavků aktivní účastí veřejnosti a aktivním přístupem povinných subjektů.
Předmět je vstupem do studia environmentálně orientovaných předmětů. Poskytuje základní znalosti z environmentalistiky jako interdisciplinární nauky o životním prostředí. Studenti se obeznámí se základními pojmy týkajícími se životního prostředí, jeho složek a faktorů. Naučí se chápat vzájemné souvislosti mezi hospodářskými činnostmi, zdroji znečišťování a kvalitou životního prostředí.
Cílem předmětu je získat znalosti ve fyzioterapii a vyšetřovacích metod. Základy palpace. Úvod do antropometrie, typologie. Vyšetřovací metody analytické, syntetické. Orientace na lidském těle. Vyšetření chůze. Hybný systém, změny funkce v oblasti hybného systému. Základy kineziologie páteře, vyšetření dynamiky páteře a základy goniometrie.
Cílem předmětu je seznámit studenty, co je to management; předmět managementu a jeho vývoj, přínosy jednotlivých zemí a národů na vznik managementu - Kořeny managementu ve vojenských a náboženských organizacích; Klasifikace škol managementu; Předklasický management; Klasický management; Behavioristický management; Baťovský management; Moderní management; Empirický management; Americký, evropský a asijský management, Základní funkce managementu – plánování, organizování, vedení a kontrola.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základnými pojmy, kategoriemi a problémy práva tím, že vybírá z nich ty nejdůležitější, zejména všeobecné problémy, které jsou společné pro víceré odvětví práva, ale i ekonomické a politické vědy. Studentům tak umožní, aby je při budoucím studiu jednotlivých právních, ekonomických a politických odvětví, které se promítají do jednotlivých studijních programů a v rámci nich do jednotlivých studijních předmětů, pochopili ve vzájemných systémových souvislostech a vazbách. Tým chce umožnit pochopení významu práva a jeho místa v životě člověka a společnosti.
Cílem předmětu je seznámit studenta s historickým vývojem zooterapie a jejím současným stavem, dále pak s technikami, typy a formami zooterapie a rehabilitačními metodami. Student bude také seznámen s jednou z nejvýznamnějších metod zooterapie a to s canisterapií, zejména pak se základním názvoslovím, metodikou canisterapie, jejími formami a technikami. Student dále získá vědomosti o vlivu a působení canisterapie a jejího využití v rámci sociálního, psychoterapeutického a rehabilitačního procesu.
Sending...