ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bakalářský studijní program - studijní plán vedlejší specializace - zooterapie

Externí forma studia

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu je vysokoškolský vzdělaný odborník ovládající teoretické a praktické poznatky s environmentální a ekologických věd, které jsou doplněné relevantními poznatky z ekonomických a právních oborů, čím vychovává odborníka s komplexním přístupem k péči o krajinu a živé tvory. Na tvorbu profilu absolventa se výrazně podílí i vědomosti a poznatky s oblasti managementu, marketingu, informatiky, statistiky, kartografie, cizích jazyku, anatomie, základů fyziologie, psychologie a psychoterapie a zooterapie.

  • Absolvent se díky specializaci uplatní při spolupráci s institucemi i orgány zaměřené na státní správu, sociální služby i zdravotnická zařízení.
  • získá poznatky, informace a zručnosti o problematice vzájemných vztahů mezi živými, neživými a antropogenními složkami ekosystémů v krajině,
  • je schopný analyzovat, posoudit a řešit konkrétní požadavky z hlediska ochrany přírody a tvorby krajiny, jako i hodnotit kvalitu životního prostředí,
  • má znalosti z ekologie, geografie, ochrany přírodních zdrojů a environmentalistiky,
  • ovládá základní teorie, pojmy a fakty z ekologie a environmentalistiky s důrazem na jeho regionální a lokální podsystém, dokáže aplikovat teoretické poznatky při zpracování odborných podkladů pro přijímání rozhodnutí a je schopný posoudit reálnost navrhovaných opatření na základě analýzy ekonomických faktů a platných zákonů,
  • je připravený pro potřeby kvalifikovaného výkonu práce v oblasti životního prostředí v orgánech a organizacích státní, veřejné správy a samosprávy, v podnikatelských subjektech realizujících environmentální management, ve státním, soukromém, i neziskovém sektoru v České republice. Získané znalosti může uplatnit také v mezinárodních institucích působících v České republice, jako i v zahraničí, ve školských a kulturních zařízeních, úřadech práce a sociálního zabezpečení. V profesním uplatnění může využívat teoreticko-praktické znalosti a naplnit legislativní požadavky z oblasti životního prostředí, národního hospodářství, organizační a institucionální struktury fungování veřejné správy a v právních subjektech podnikání.

Stručná charakteristika předmětu

Sending...