BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přehled bakalářských studijních programů na Akademii HUSPOL

Environmentální management

vedlejší specializace Kynologie

Bakalářský studijní program Environmentální management s vedlejší specializací kynologie je složený s předmětů přírodovědného, technického a společenského charakteru a zaměřuje se na získání vědomostí a zručností v oblasti aspektů a vlivů hospodářské činnosti na složky životního prostředí a jejích environmentální i ekonomické souvislosti, v oblasti přírodních zdrojů a jejich racionálních využívání, environmentální legislativy, technické normalizace, metrologie, informačních a komunikačních technologií, tvorby projektu, environmetálního marketingu, determinace vývoje člověka a kvality jeho života.

Je koncipovaný tak, aby připravil absolventy pro potřeby kvalifikovaného výkonu práce ve státních a veřejných institucí, prostřední právních subjektů podnikání, vzdělávacích a výchovných institucích, pro potřeby státní a veřejné správy se zaměřením na tvorbu a ochranu složek životního prostředí a manažerských nástrojů environmetální politiky na národní a mezinárodní úrovni. Dále díky vedlejší specializaci získají absolventi znalosti z oblasti kynologie, zejména pak z oblasti morfologie, fyziologie a biologie psa. Dále bude seznámen s novými trendy ve výživě a welfare. Absolvent také získá znalosti v oblasti zdravovědy a ošetřování, psychologii osobnosti, s pracovním využitím psů.

Studium profiluje absolventa jako multidisciplinárního odborníka pro střední články řízení a zabezpečení péče o životní prostředí ve státní a veřejné správě jako i v oblasti jeho institucionálního zabezpečení, plánování a řízení udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech i na úrovni právních subjektů podnikání.

#environmentalnimanagement #kynologie #hipologie #studium

Mezinárodní vztahy

vedlejší specializace Bezpečnostní management

Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy se zaměřením na bezpečnostní management, je sestavený ze studijních předmětů tak, aby připravil absolventa na studium II. stupně nebo do praxe na pozice vhodné pro tento stupeň vzdělání.

Obsah studijního programu je sestavený tak, aby absolvent bakalářského studia získal orientaci a přehled v základních kategoriích politologie, ekonomie, historie, mezinárodních vztazích, ekonomické geografie, diplomacie a práva se zřetelem na právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské. Specializace Bezpečnostní management je určen pro manažery a výkonné pracovníky státních a samosprávných institucí a soukromých subjektů. Směřuje k pochopení celé škály vojenských i nevojenských faktorů, které ovlivňují bezpečnost na úrovni organizací, České republiky a na mezinárodní úrovni. Koncepce oboru vychází z usnesení bezpečnostní rady státu a je zaměřen na odbornou a manažerskou přípravu vybraných pracovníků z oblasti státní a veřejné správy, zabývajících se řízením a řešením praktických otázek v oblasti bezpečnostního a krizového managementu.

Životní prostředí

vedlejší specializace Zooterapie

Bakalářský studijní program akreditovaný ve studijním oboru ochrana a využívaní krajiny je zaměřeny na výchovu absolventů se širokým environmentálním a sociálně ekonomickým rozhledem. Studijní program se zaměřuje na získání vědomosti a zručnosti pro analyzování programu, studium a vzdělávání v oblasti všeobecné a aplikované ekologie, ochrana přírody a přírodních zdrojů jako i ekologické únosnosti, využívání forem země, krajinného plánování a tvorby krajiny, environmentálního managementu v kontextu udržitelného rozvoje.

Studium je vyvážené v podílu přírodovědných a sociálně-ekonomických disciplín. V rámci studia studenti získají základní vzdělání v oblasti veřejné správy regionální ekonomiky, hospodářské geografie a strategie sociálně-ekonomického rozvoje, mají možnost profilovat svoje vzdělání ve směru k přepokládanému profesnímu uplatnění. Dále ve vedlejší specializaci mají studenti možnost k rozšíření profesního uplatnění v oboru zooterapie.

Studijní program byl sestaven tak, aby obsahové zaměření jednotlivých předmětů co nejvíce odpovídalo požadavkům praxe a umožnil absolventu vykonávání příslušných odborných zaměstnání v oblasti životního prostředí, orgánech a organizací veřejné správy v podnikatelských subjektech realizujících environmentální management, organizacích zabezpečujících regionální rozvoj, včetně oblasti kultury cestovního ruchu, organizacích zajišťující sociální služby.

Obecné informace

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské studium v akademickém roce 2019/2020

Termín podání přihlášky: do 31. 08. 2019

Přihlášku na Akademii HUSPOL lze v současné době podat buď písemnou formou anebo osobně.

Adresa pro doručení přihlášek:
HUSPOL group s.r.o.
Akademie HUSPOL
Rybářská 381
753 61 Hranice IV Drahotuše

Podmínky přijetí

Základní podmínkou přijetí k bakalářskému studijnímu programuje získání úplného středního vzdělání anebo úplného středního odborného vzdělání.

Ke studiu do bakalářských studijních programů lze zapsat jen uchazeče přijatých na základě přijímacího řízení. Přijímací řízení pro uchazeče počíná dnem doručení jeho přihlášky ke studiu (se všemi povinnými přílohami) Akademii HUSPOL, přijímací řízení je realizované bez přijímacích pohovorů. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude doručené uchazečům o studium do 30 dní od ověření a splnění podmínek ke studiu.

Pro studium bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy s vedlejší specializací Bezpečnostní management je potřebná znalost anglického jazyka na úrovni B1 Společenského evropského referenčního rámce pro jazykové znalosti.

Školné a poplatky

Přihláška

Přihláška ke studiu musí být podaná na předepsaném tiskopise , v určeném termínu a se všemi uvedenými náležitostmi:

  • akademický rok 2018/2019
  • požadované osobní údaje uchazeče,
  • název Vysoké školy (Akademie HUSPOL),
  • název studijního programu, o který má uchazeč zájem,
  • formu studia (pouze externí studium),
  • rok maturitní zkoušky (i v případě uchazečů, kteří maturují v roce 2018),
  • kód střední školy,
  • druh, název a adresa absolvované střední školy,
  • studijní obor a kód studijního oboru střední školy,
  • 3x fotografie pasového formátu.

Povinné přílohy k přihlášce:

Níže uvedené přílohy jsou neoddělitelnou součástí přihlášky, která je zařazena do přijímacího řízení.

1. Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení ve výšce 500 Kč.

Poplatek je možné uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu ,,C“ nebo vkladem, resp. převodem na účet: KB Hranice, a.s.: 107-4005830247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

2. Maturitní vysvědčení – ověřená fotokopie

Absolventi, kteří ukončí středoškolské studium v roce přijímacího řízení (rok maturitní zkoušky musí být vyznačen na přihlášce ke studiu), doručí ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení nejpozději do 30.06.2019. V případě, že maturitní vysvědčení není možné doručit v uvedeném termínu (do 30.06.2019), uchazeč musí neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit s uvedením termínu, do kterého maturitní vysvědčení doručí.

Přehled o prospěchu v jednotlivých ročnících na střední škole, klasifikace maturitní zkoušky, potvrzení o správnosti údajů ze střední školy a životopis se nevyžadují.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se vyplňuje pouze v případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Sending...