MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přehled magisterských studijních programů na Akademii HUSPOL

Environmentální management

vedlejší specializace Kynologie

Magisterský studijní program Environmentální management akreditovaný ve studijním oboru Environmentální management profiluje absolventa jako multidisciplinárního odborníka v oblasti plánování a řízení udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Poskytuje teoretické i praktické poznatky z ochrany složek životného prostředí a vlivů činností na životní prostředí, z ekonomické a legislativní oblasti, zprostředkuje progresivní systémy řízení a tvorby projektů, jako i nástroje environmentálního marketingu, které jsou doplněny o předměty práce s veřejností.

Cílem studijního programu je vychovávat absolventy se širokým environmentálním a ekonomickým rozhledem podloženým kvalitní znalostí disciplín navazujících na ochranu a tvorbu životného prostředí v kontextu udržovatelného rozvoje. Úlohou studijního programu je poskytnout teoretický základ, praktické zkušeností a interdisciplinární pohled na řešení environmentálních problémů pro tvorbu a implementaci environmentální politiky a jejích nástrojů v systému veřejné správy a v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje komplexní poznatky z environmentální, ekonomické institucionální a právní oblasti s důrazem na řízení, koordinaci a posuzovaní vlivu životního prostředí na lidské zdraví. Vzdělání je průřezové ve všech oblastech a studia, je vyvážené s podílem přírodovědných a sociálně-ekonomických disciplín. Kompozice studijního programu umožní připravovat odborníky pro konkrétní řešení v závislosti od potřeb praxe a v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje. Studijní program přímo navazuje na bakalářské studijní programy Životní prostředí a Environmentální management. Přijati mohou být absolventi bakalářského studia ve stejném, nebo příbuzném studijním oboru.

Mezinárodní vztahy

vedlejší specializace Bezpečnostní management

Obsah studijního programu Mezinárodní vztahy vedlejší specializace Bezpečnostní management tvoří studijní předměty, které jsou sestavené tak, aby reagovaly na potřeby trhu v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostního managementu jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné správě. Zahrnuje v sobě předměty, které mají teoretické, ale i praktické zaměření a připraví absolventa na výkon práce v různých oblastech společenského života.

Obecné informace

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro magisterské studium v akademickém roce 2019/2020

Termín podání přihlášky: do 31. 08. 2019

Přihlášku na Akademii HUSPOL lze v současné době podat buď písemnou formou anebo osobně.

Adresa pro doručení přihlášek:
HUSPOL group s.r.o.
Akademie HUSPOL
Rybářská 381
753 61 Hranice IV Drahotuše

Podmínky přijetí

Základní podmínkou přijetí k magisterskému studijnímu programu je absolvování studijního programu prvního stupně.

Ke studiu do magisterských studijních programů lze zapsat jen uchazeče přijatých na základě přijímacího řízení. Přijímací řízení pro uchazeče počíná dnem doručení jeho přihlášky ke studiu (se všemi povinnými přílohami) Akademii HUSPOL, přijímací řízení je realizované bez přijímacích pohovorů. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude doručené uchazečům o studium do 30 dní od ověření a splnění podmínek ke studiu.

Pro studium magisterského studijního programu Mezinárodní vztahy s vedlejší specializací Bezpečnostní management je potřebná znalost anglického jazyka na úrovni B1 Společenského evropského referenčního rámce pro jazykové znalosti.

Školné a poplatky

Přihláška

Přihláška ke studiu musí být podaná na předepsaném tiskopise , v určeném termínu a se všemi uvedenými náležitostmi:

  • akademický rok 2018/2019
  • požadované osobní údaje uchazeče,
  • název Vysoké školy (Akademie HUSPOL),
  • název studijního programu, o který má uchazeč zájem,
  • formu studia (pouze externí studium),
  • rok maturitní zkoušky (i v případě uchazečů, kteří maturují v roce 2018),
  • kód střední školy,
  • druh, název a adresa absolvované střední školy,
  • studijní obor a kód studijního oboru střední školy,
  • 3x fotografie pasového formátu.

Povinné přílohy k přihlášce:

Níže uvedené přílohy jsou neoddělitelnou součástí přihlášky, která je zařazena do přijímacího řízení.

1. Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení ve výšce 500 Kč.

Poplatek je možné uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu ,,C“ nebo vkladem, resp. převodem na účet: KB Hranice, a.s.: 107-4005830247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

2. Diplom, doklad o vykonání státní zkoušky a dodatek k diplomu – ověřená fotokopie

(uchazeči, kteří ukončili bakalářské studium na Akademii HUSPOL tyto doklady dokládat nemusí).

Absolventi, kteří ukončí vysokoškolské studium prvního stupně v roce přijímacího řízení (rok ukončení bakalářského studia musí být vyznačen na přihlášce ke studiu), doručí ověřenou fotokopii diplomu, dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky a dodatku k diplomu nejpozději do 30.06.2019. V případě, že ověřenou fotokopii diplomu, dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky a dodatku k diplomu není možné doručit v uvedeném termínu (do 30.06.2019), uchazeč musí neprodleně tuto skutečnost písemně oznámit s uvedením termínu, do kterého požadované doklady doručí.

Přehled o prospěchu v jednotlivých ročnících na střední škole, klasifikace maturitní zkoušky, potvrzení o správnosti údajů ze střední školy a životopis se nevyžadují.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se vyplňuje pouze v případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Sending...