BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přehled bakalářských programů na Akademii HUSPOL

Environmentální management

vedlejší specializace Kynologie

Bakalářský studijní program Environmentální management s vedlejší specializací kynologie je složený s předmětů přírodovědného, technického a společenského charakteru a zaměřuje se na získání vědomostí a zručností v oblasti aspektů a vlivů hospodářské činnosti na složky životního prostředí a jejích environmentální i ekonomické souvislosti, v oblasti přírodních zdrojů a jejich racionálních využívání, environmentální legislativy, technické normalizace, metrologie, informačních a komunikačních technologií, tvorby projektu, environmetálního marketingu, determinace vývoje člověka a kvality jeho života.

Mezinárodní vztahy

vedlejší specializace Bezpečnostní management

Bakalářský studijní program Mezinárodní vztahy se zaměřením na bezpečnostní management, je sestavený ze studijních předmětů tak, aby připravil absolventa na studium II. stupně nebo do praxe na pozice vhodné pro tento stupeň vzdělání.

Životní prostředí

vedlejší specializace Zooterapie

Bakalářský studijní program akreditovaný ve studijním oboru ochrana a využívaní krajiny je zaměřeny na výchovu absolventů se širokým environmentálním a sociálně ekonomickým rozhledem. Studijní program se zaměřuje na získání vědomosti a zručnosti pro analyzování programu, studium a vzdělávání v oblasti všeobecné a aplikované ekologie, ochrana přírody a přírodních zdrojů jako i ekologické únosnosti, využívání forem země, krajinného plánování a tvorby krajiny, environmentálního managementu v kontextu udržitelného rozvoje.

Environmentální management

vedlejší specializace Kynologie

Magisterský studijní program Environmentální management akreditovaný ve studijním oboru Environmentální management profiluje absolventa jako multidisciplinárního odborníka v oblasti plánování a řízení udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Poskytuje teoretické i praktické poznatky z ochrany složek životného prostředí a vlivů činností na životní prostředí, z ekonomické a legislativní oblasti, zprostředkuje progresivní systémy řízení a tvorby projektů, jako i nástroje environmentálního marketingu, které jsou doplněny o předměty práce s veřejností.

Mezinárodní vztahy

vedlejší specializace Bezpečnostní management

Obsah studijního programu Mezinárodní vztahy vedlejší specializace Bezpečnostní management tvoří studijní předměty, které jsou sestavené tak, aby reagovaly na potřeby trhu v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostního managementu jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné správě. Zahrnuje v sobě předměty, které mají teoretické, ale i praktické zaměření a připraví absolventa na výkon práce v různých oblastech společenského života.

Sending...